PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY

Komu je služba určena:

Osobám se sluchovým postižením (tj. osobám nedoslýchavým, neslyšícím, ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným postižením, z nichž jedno je sluchové postižení; osobám se sluchovým postižením ohroženým sociálním vyloučením nebo žijícím v sociálně vyloučených komunitách; rodinám s dítětem / dětmi, jež se potýkají se sluchovým postižením; seniorům.

Věková kategorie: bez omezení věku

Stručná charakteristika poskytované služby:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Finanční náročnost: za úhradu - dle aktuálního ceníku

Forma poskytování služby: ambulantní i terénní