ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

  • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
  • SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
  • POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ


KOMU JE SLUŽBA URČENA :


OSOBÁM SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
osobám nedoslýchavým, neslyšícím, ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu
OSOBÁM S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
z nichž jedno je sluchové postižení
OSOBÁM SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
ohroženým sociálním vyloučením nebo žijícím v sociálně vyloučených komunitách
RODINÁM S DÍTĚTEM / DĚTMI
jež se potýkají se sluchovým postižením
SENIORŮM

  • VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTA - BEZ OMEZENÍ VĚKU
  • FINANČNÍ NÁROČNOST - služba je poskytována ZDARMA
  • FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - AMBULANTNÍ  i TERÉNNÍ